A Biblia legrövidebb kommentárja

| ► Olvasási idő: 4 perc

Benjamin Myers 

benmyers
Ben Myers rendszeres teológiát oktat az ausztráliai United Theological College-ban

Nem könnyű egy egész bibliai könyv üzentetét egy-két mondatban megragadni. Az alábbi rövid összefoglalókat a szerző eredetileg twitter-üzenetekként pub­­likál­ta (a twitter fiók azóta sajnos már megszűnt, de ezen a linken elérhető az alább magyarul megjelenő tartalom eredetiben). Stí­lusa né­hol erőteljesen fiatalos, ám igen inspiráló. (A szerk.)
 
 
 
 
 
 

Ószövetség

 

Mózes első könyve

Egy a csillagok végtelen számától elámuló idős ember; a felesége vajúdik; előzőleg nevetés hangzott.

 

Mózes második könyve

Valaki mezítláb áll a homokban, bámulja a lángokat, és alkudozik egy olyan Istennel, akinek nem tudja a nevét.

 

Mózes harmadik könyve

Az emberek egy hegy lábánál állnak, telve szeretettel és félelemmel, miközben a szentség szavai kardként hatolnak szívükbe.

 

Mózes negyedik könyve

Valaki megszámolja a lázadó tömeget, a halottakat és a vándorlással töltött éveket.

 

Mózes ötödik könyve

Szeretlek Téged, szeretlek Téged. Nem mintha nagy és híres lennél, hanem éppen azért, mert kicsi vagy és elveszett.

 

Józsué könyve

A fallal körülvett városban egy prostituált vetkőzik, miközben trombitaszó és lábak dobogása hallatszik.

 

Bírák könyve

A nő, akár egy pszichoterapeuta, beletúr a férfi hajába, és a fülébe suttogja: „Most csak lazíts, és mesélj el nekem mindent.”

 

Ruth könyve

Egy férfi arra ébred az éjszaka közepén, hogy egy idegen nő fekszik a lábainál. Kidörzsöli a szeméből a királyokról szőtt álmait.

Sámuel első könyve

Nyomorúság + Isten = Sámuel

Izráel – Éli + Sámuel = Királyság

Királyság – Saul = Dávid

Dávid – Jonatán = 0

Sámuel második könyve

Győzelem! Az öröm csatakiáltása! A győztes elrejti arcát: Óh, Absolom, fiam, az én fiam!

Királyok első könyve

Valóban királyságot akartok, hm?! Ne mondjátok, hogy nem intettelek óva titeket!

Királyok második könyve

Éppen erről beszéltem.

Krónikák első könyve

Figyelem, azokban a napokban nemzették az egész nemzetség összes férfiúját.

Krónikák második könyve

Ha felépítjük, akkor eljön Ő.

Ezsdrás könyve

Amikor megláttuk a templomot, azt hittük, hogy álmodunk, vagy az előtte való életünk volt az álom, amiből éppen akkor ébredtünk fel.

Nehémiás könyve

Amikor elolvasta a férfi a pergamenen lévő írást, hosszú elmebaj után, meghallottam a nevemet, és sírni kezdtem.

Eszter könyve

Az árva királyné dicsősége az ünnepen. Csillogó szemeiben szerelem és háború.

Jób könyve

Valaki agyagdarabokkal kapargatja magát, valaki elátkozza az anyja méhét. A távolban egy Leviatán poroszkál csendesen.

Zsoltárok könyve

Az antifónia kedvéért – amikor a hullámok csapkodnak körülöttem, a könyörgés húrjaiba csapok.

Példabeszédek könyve

Milyen dicséretes nő! Őt veszem feleségül! (Rajtam hagyta mind a tíz ujja nyomát.)

Prédikátor könyve

Az élet egy üres medence. Valaki kihúzta a dugót, és minden értelem elszivárgott belőle. Jó szórakozást!

Énekek éneke

Egy galamb énekel a fiatalok fölött egy almafán, akik leveszik a ruhájukat, és csodás szerelmi éneket költenek.

Ézsaiás könyve

Amikor a négy égtájat összehajtják, mint egy ruhát, az összes morzsa középre csúszik majd, a Sion hegyére.

Jeremiás könyve

Az ige egy kút mélyéből jön, és meztelen lángként ég a síró próféta szájában.

Jeremiás siralmai

Egy medve meghajol. Romlás következik. Nincs menekvés a szent Isten ítélete elől! Halottak! Siránkozók! Mezítelen gyászolók! Imádkozzatok!

Ezékiel könyve

Négy repülő teremtmény, négy szemekkel rendelkező kerék, egy tekercs, egy Lélek, egy templom, egymillió életre kelt csont.

Dániel könyve

Imádkozom (mindennap) az Emberfiának városa felé fordulva, aki előtt minden király (mindenki) meg fog hajolni, mint a fűszálak a szélben.

Hóseás könyve

Fiút szült. Egy másik fiú! Az alázatos férj gyengéden a karjaiba veszi a kijelentett próféciát.

Jóel könyve

Az összetört szívek repedésein a szöcskék kezdenek befelé rajzani.

Ámós könyve

Hallelujah! Az Úr itt van! Az életetekért küzd!

Abdiás könyve

Számotok több lesz a csillagokénál. Nézd meg, hogyan törlöm ki a csillagokat, és burkolom sötétbe a világot!

Jónás könyve

Ha a próféta engedetlen, még a tenger halai is ellene vannak. Ha megtér Ninive, még az állatok is böjtölnek és imádkoznak.

Mikeás könyve

Kisprófétának hívunk. Azonban hegyeket növesztesz a hegyek fölött; az egész világ gazdagsága eltörpül melletted.

Náhum könyve

Fültől fülig húzott szájjal énekled a siratóéneket Ninive elestekor.

Habakuk könyve

Isten szabadításáról énekel, miközben arca még nedves a felháborodás könnyeitől.

Sofóniás könyve

Ijedten kiáltozz, mert el foglak söpörni a föld színéről. Örömmel kiálts fel, mert a karjaimba foglak söpörni.

Haggeus könyve

A száműzetésből való visszatéréskor a próféta prózában beszél. A fogság évei kitörölték a költészetet az emberek lelkéből.

Zakariás könyve

Ha megérnéd és meglátnád azt a napot, amikor elolvassák a könyvtekercsed, tetszene neked, és szólnál a barátaidnak is, hogy hozzanak egy szamarat.

Malakiás könyve

Szerezzetek hát új szívet is, ha már új templomotok van; igyekezzetek, még mielőtt az Úr megjelenne, és rátok borítaná az oltárt.

 

Deuterokanonikus könyvek

 

Tóbiás könyve

Az istentelen Ninivében csupán egyetlen emberben él az igazi hit; és egyszer csak egy hideg sírbolt…

Judit könyve

Hogy tudják a férfiak elveszíteni a fejüket egy csinos nő láttán?

Salamon bölcsessége

Salamonnak az ezer nőből álló háreme mellett is csupán egyetlen nő az igazi mátkája.

Sirák könyve

Szánd életedet a bölcsesség kutatására, hiszen az ő terhe könnyű és az ő igája gyönyörűséges.

Báruk könyve

Az egész dolog summája – a Törvény, a Próféták és az Írások.

Jeremiás levele

Jó tanács a bálványokkal kapcsolatban: ha egy bálvány az arcára került madárürüléket nem képes letörölni saját maga, akkor ne imádd őt!

A három héber ifjú dala

A tüzes kemence belsejében a három ifjú olyan hidegvérű maradt, hogy még rágyújtottak egy nótára is, hogy ki ne hűljenek.

Zsuzsanna és a vének

Ez egy megosztó történet.

Bél és a sárkány

A túl sok zsíros étel elfogyasztása igen-igen rosszat tesz az emberrel.

Ezsdrás 1, 2, 3, 4, 5, 6

Mindez már túl komplikált.

Ezsdrás második könyve

A halott gyermekeink rejtetten élnek valahol és játszanak. Isten hamarosan meg fogja találni őket, és nevetve jönnek elő a sírokból.

Manassé imája

Hitéletünk ezen darabját egy bálványimádó király írta. Az egyházban a „vízköpőknek” is van helyük.

Makkabeusok első könyve

Az idegen isten oltárát vér áztatja, miután a törvény szigorú kalapácsa lesújtott.

Makkabeusok második könyve

Isten haragja ünneplésre és éneklésre ad okot az idegen istenek között. Amikor a harag a kegyelem látomásává szelídült.

 

 

Újszövetség

Máté evangéliuma

Azt hittük, a tanítások tükrözik Isten törvényét, de tévedtünk. A törvény a tükör, amely visszatükrözi az ő jellemét.

Márk evangéliuma

Amint megöltük őt, Isten mindjárt egy titkot árult el. Senki más nem hallotta ezt, kivéve a katonát, aki áhítattal emelte fel véres kezeit.

Lukács evangéliuma

Gondos kutatómunka után készítettem egy független, tárgyilagos tanulmányt mindarról, ami történt. Minden az angyallal kezdődött…

János evangéliuma

Mivel nem találtuk meg az utat Istenhez, ő egy dárdát használt, hogy utat nyisson a saját oldalán számunkra, és így szólt: „Íme, én vagyok az út!”

Apostolok cselekedetei

A feltámadás bizonyítéka: avagy a világ erői felsorakoztak egy kendő mellé, amelyen az apostol orrának vére volt.

Pál levele a Rómaiakhoz

Amit Ádám elveszített, Krisztus megtalálta, a Lélek adja, a hit megtartja, a teremtett világ sóvárogja, a halál szabadon engedi.

Pál első levele a Korinthusiakhoz

Ha megszólalna az utolsó trombitaszó, nem hallanánk meg. Valószínűleg akkor is hangosan dicsekednénk és vitakoznánk a saját szentségünkről egymás közt.

Pál második levele a Korinthusiakhoz

Óh, mennyire szeretlek titeket, ti mihasznák, édes-kedves, kockafejű csirkefogók, ti idegesítő kisbabák!

Pál levele a Galatákhoz

Nem voltunk biztonságban a láncaink nélkül, ezért szakembereket kerestünk, akik megjavították őket. Aztán megérkezett Pál, és elkezdett ütni minket a pöröllyel.

Pál levele a Efézusiakhoz

Amikor az emberiség részekre hasadt, akkor Isten (aki szereti a felújításokat) fogta a fát és a szögeket, és újból összeszerkesztette.

Pál levele a Filippiekhez

Pál még láncok között is szabadabb, mint a vadlovak. Az apostol öröme még a börtönből is az égig szárnyal.

Pál levele a Kolossébeliekhez

Isten összebarkácsolta az univerzum minden darabját, mint egy óriási, lombfűrészes kirakójátékot, egy tökéletes egésszé, Krisztus képmásává.

Pál első levele a Thesszalonikaiakhoz

Krisztusban nincs éjszaka, csak örökkévaló reggel, melyben az élők és a holtak arra ébrednek, hogy átölelik őket.

 

Pál második levele a Thesszalonikaiakhoz

Amikor azt mondtam nektek, testvéreim, hogy hamar visszajön, valójában arra gondoltam, hogy a közeljövőben.

Pál eső levele Timóteushoz

Kedves Pál! Köszönöm a leveled és minden abban szereplő tanácsod. A borról szóló rész: oké! De a nőkről szóló: uuhh… Üdv: Timó

Pál második levele Timóteushoz

A haldokló apostol leírja végakaratát: „Szeretett fiamra, Timóteusra hagyom mindenemet: az evangéliumot és a láncaimat.”

 

Pál levele Tituszhoz

Nem az életünk tükrében kell az evangéliumot szemlélnünk. Inkább az evangélium tükrében kell az életünknek megváltoznia.

Pál levele Filemonhoz

Egyszer egy napon, a történelemben először, egy szolga és az ura testvérekként kiáltottak fel a felismerés döbbenetében.

A Zsidókhoz írt levél

Nézz bele a tükörbe, hogy meglásd az arcod; kövesd az árnyékot, hogy megtaláld az eredetit; gázolj keresztül a véren, hogy meglásd a helyet, ahol megszűnik a vérontás.

Jakab levele

A hit nem önmagunk szemlélése, hanem az ajtónk előtt álló koldus, aki egy képet tart elénk.

Péter első levele

Egy idegen ország közepén összegyűlnek az idegenek egy helyen, és ezt úgy nevezik, hogy otthon.

Péter második levele

„Pál leveleiben vannak nehezen érthető dolgok”: avagy a szelíd bírálata egy névtelen levélnek, amely tele van rejtélyes és homályos utalásokkal.

János első levele

A szeretet a dolgok valódi rendje, a gyűlölet csupán lázadás a valóság ellen.

János második levele

Az elméleti szeretet öncsalás. A szeretet eljött közénk emberi testben. Ő irányítja a tagjainkat, hogy szeretetben járjunk.

János harmadik levele

Ó, drága barátaim, ahhoz, hogy elmondjam nektek, mit jelent a szeretet, szemtől szemben kell állnunk egymással. A szeretetet nem lehet postán küldeni.

Júdás levele

Ha az egész világ elégne egy nukleáris katasztrófában, az utolsó emberi lény idézze Júdás levelét, mielőtt meghal.

Jelenések könyve

Amikor a menyasszony késve érkezik az esküvőre, megcsókolja a vőlegényt, és így szól: „Elnézést a késésért, pokoli volt a forgalom.”

Melyik tetszett a legjobban? Várjuk a te rövid bibliakommentárodat is a hozzászólásoknál!

“A Biblia legrövidebb kommentárja” bejegyzéshez 3 hozzászólás

  1. Kedves Zsolt!

    Engedje meg, hogy Karasszon István professzor könyvéből vett idézettel hadd válaszoljunk erre a felvetésre:

    A mítosz fogalmát jóformán mindenki kedve szerint definiálja. Leghelyesebb tehát, ha nem történészek vagy teológusok meghatározását követjük, hanem az általános vallástudományét. G. van der Leeuw tiltakozik az ellen, hogy a mítoszt absztrakt vagy esztétikai úton értsük meg. „A mítosz… aktualitás, egy hatalmas történést megismétlő kijelentés. Tulajdonképpen maga a szó a mítosz.” Ha ebben az értelemben vesszük, akkor nincs mítosz az Ószövetségben, ahol minden mozzanatnak megvan az ephapax, egyszer s mindenkorra szóló történeti helye. És mégis számolnunk kell, ha nem is mítosszal, de mitikus képekkel az Ószövetségben. Az ókori Izrael ugyanis nem állt elszigetelten irodalomtörténetileg sem szomszédai között, s a kölcsönhatások alól nem tudta és nem is akarta kihúzni magát. A történettudat dominanciája azonban felülmúlja a mítoszt: „A történeti beállítottság azonban oly erő, hogy hatalmába keríti azokat az elképzeléseket is, amelyeket ‘mitikusnak’ nevezünk és történetietlenséggel pecsételünk meg.” Izrael nemcsak átvett mitikus képeket, de jócskán át is értelmezte ezeket; a tudomány szívesen beszél a mítoszok „historizálásáról”, a különböző képek „mítosztalanításáról”. Valóban feltűnő, hogy például milyen kemény ítéletet mond a 82. zsoltár az „istenfiak” fölött, ahol persze félreismerhetetlen utalást találhatunk az ugariti panteonra.

    Talán annyi megszorítást mégis tehetünk, hogy volt helye a mítosznak Izrael életében – a szónak abban az értelmében, ahogy azt G. van der Leeuw meghatározza –, ez pedig a kultusz. A kultuszban megismétlődnek a hatalmas események újra aktuálissá lesznek, mégis úgy, hogy a történelmi érdekeltség végig megmarad: „Az istenség történelmében megnyilvánuló megmentő cselekedeteinek sehol sincs olyan központi helye, mint Izraelben.” A kultusz az a hely Izraelben, amely képes összeegyeztetni a történetietlenítő mítoszt a történeti gondolkodással, s olyan hitvallásos formulákat alkot, amelyeket a történetírók is gyakran fölhasználtak művük megírásakor.

    Az idézet szövegkörnyezete és a könyv, amiből származik (Az Ószövetség fényei, Mundus Kiadó) itt szabadon elolvasható.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .